Οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση του πεδίου departmentID κατά την ανάπτυξη του HRMS DB View

Το παρακάτω δεν αφορά τους εκλεγμένους καθηγητές (employeetype=faculty) για τους οποίους θα πρέπει το πεδίο departmentID να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του HRMS DB View.

Για τα ιδρύματα εκείνα που δεν διαθέτουν επιχειρησιακά έτοιμο ΠΣ Διαχείρισης Προσωπικού (HRMS) και η ανάπτυξη του HRMS DB View βασίζεται σε ΠΣ Μισθοδοσίας, προτείνεται η χρήση της ειδικής τιμής "0"  (αριθμητική τιμή μηδέν) στη θέση του πεδίου departmentID, όταν δεν συντηρούν πληροφορία σχετικά με την τοποθέτηση του διοικητικού προσωπικού σε συγκεκριμένο τμήμα ή δ/νση του ιδρύματος.