Υπηρεσία ΑΜΚΑ: διασύνδεση με το μητρώο κοινωνικών ασφαλίσεων

Νέα δράση της GUNet όσον αφορά την προώθηση της χρήσης του ΑΜΚΑ στα Πληροφοριακά Συστήματα των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Επίσημες οδηγίες χρήσης.

Η GUNet, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, προσφέρει, στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας με τους φορείς της κοινωνικής ασφάλισης, μια νέα υπηρεσία με τίτλο "Υπηρεσία ΑΜΚΑ", για την διασύνδεση με το μητρώο κοινωνικής ασφάλισης. Μέσω αυτής της νέας υπηρεσίας δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της GUNet να εμπλουτίζουν και να επικαιροποιούν τις εγγραφές στα πληροφοριακά συστήματα τους με έγκυρες πληροφορίες προερχόμενες από το μητρώο, μέσω του ΑΜΚΑ, καθώς και να ελέγχουν την εγκυρότητα του ΑΜΚΑ που δηλώνουν οι χρήστες τους. Υπενθυμίζουμε ότι ο αριθμός ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτικός και αποτελεί την βάση πάνω στην οποία λειτουργούν πολλές βασικές δημόσιες υπηρεσίες. Είναι δηλαδή ευνόητο ότι αποτελεί απαραίτητο στοιχείο το οποίο οφείλουν να γνωρίζουν τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα για τα μέλη τους και για λόγους διασφάλισης των παροχών που απολαμβάνουν αυτά αλλά και για λόγους καλής διοίκησης και ποιοτικής και ασφαλούς διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους.

Η σύνδεση της υπηρεσίας με τα πληροφοριακά συστήματα των ιδρυμάτων γίνεται μέσω σύγχρονων τεχνολογιών Web API (προγραμματιστικές διεπαφές ιστού) και με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Για την διασύνδεση αυτή απαιτούνται ορισμένες ενέργειες από τα αρμόδια τμήματα ή τους αναδόχους που έχουν αναλάβει την υλοποίηση ή συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων. Η GUNet είναι σε θέση να προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη και την τεχνογνωσία της για την έγκαιρη επίτευξη αυτού του σκοπού, αλλά προσβλέπει επίσης και στην άμεση ανταπόκριση των ιδρυμάτων για την επίτευξη του στόχου της διασύνδεσης. Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία καθώς και για τα πρώτα βήματα προς την υλοποίησης της διασύνδεσης, μπορείτε να διαβάσετε στην ανακοίνωση που έχουμε αναρτήσει στο blog της GUNet αλλά και στην σελίδα τεκμηρίωσης της υπηρεσίας. Επίσης η GUNet είναι στην διάθεση των ακαδημαϊκών φορέων για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την υπηρεσία.

Οι επίσημες οδηγίες χρήσης, υπάρχουν ως συννημένο αρχείο και στο τέλος της παρούσης σελίδας.

Συνημμένα Αρχεία: