schGrAC LDAP schema

Το schGrAc ldap schema αναπτύχθηκε από την GUnet, στα πλαίσια του έργου IDM. Μπορεί (και προτείνεται) να χρησιμοποιηθεί παράλληλα/συμπληρωματικά με τα σχήματα schac (schema for academia) και eduPerson, προκειμένου να περιγραφεί όσο το δυνατόν καλύτερα η οντότητα ενός μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας και η/οι σχέση/εις του με το Ίδρυμα. Επισυνάπτεται το schGrAc σχήμα σε μορφή ldif κατάλληλη για εισαγωγή σε openldap, oracle virtual directory και oracle unified directory. Επίσης, για λόγους πληρότητας, επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα schac και eduPerson σχήματα.