Uniway Students Mobile Application

Το Uniway είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας που απευθύνεται σε φοιτητές και είναι διαθέσιμη σε περιβάλλον Android και iOS. Αξιοποιώντας την ευκολία και την αμεσότητα που παρέχει το μέσο έχει σχεδιασθεί για να παρέχει την ελευθερία και την ευελιξία των ανοικτών κοινωνικών δικτύων παράλληλα με εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν τους φοιτητές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας.  Η ανάπτυξή του έχει βασισθεί στην πλατφόρμα fanzyTalk και παρέχει ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών που αφορούν: 

SMS Aggregator - Εκπαιδευτικό υλικό - API

Τα SMS έχουν αποδειχθεί ένα εξαιρετικά επιτυχημένο μέσο επικοινωνίας κυρίως λόγω του μεγάλου βαθμού διείσδυσης των κινητών τηλεφώνων και της αμεσότητας που αυτό το μέσο παρέχει. Η GUnet στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης " Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Αποστολής και Λήψης Σύντομων Μηνυμάτων" παρέχει κεντρική υπηρεσία SMS - Aggregator μέσω της οποίας, εξουσιοδοτημένες ιδρυματικές εφαρμογές,  μπορούν με δομημένο και εύκολο τρόπο να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια σειρά από templatized ή custom SMS υπηρεσίες.

GUnet IDM SIS - HRMS DB Views

Οι τελικές εκδόσεις των IDM Views (SIS - Φοιτητολόγιο) και (HRMS - Διαχείριση
Μόνιμου Προσωπικού - ΕΛΚΕ Συνεργάτες) είναι πλέον διαθέσιμες.

Τα αντίστοιχα DB Views θα πρέπει να εγκατασταθούν σε όλα τα ιδρύματα που
που έχουν ενταγμένα έργα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 21.1.

Σημειώσεις:
1. H τελευταία επικαιροποίηση των IDM Views αφορά μόνο σε επισημάνσεις
σχετικά με την ενημέρωση πεδίων του DB Views που αφορούν την χρονοσημάνση
αλλαγών (βλ. enrollmentStatusDate, employeeStatusDate, updated).
Παρακαλούμε για την προσοχή σας στα πεδία αυτά.

Υπηρεσία ΑΜΚΑ: διασύνδεση με το μητρώο κοινωνικών ασφαλίσεων

Νέα δράση της GUNet όσον αφορά την προώθηση της χρήσης του ΑΜΚΑ στα Πληροφοριακά Συστήματα των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Επίσημες οδηγίες χρήσης.

schGrAC LDAP schema

Το schGrAc ldap schema αναπτύχθηκε από την GUnet, στα πλαίσια του έργου IDM. Μπορεί (και προτείνεται) να χρησιμοποιηθεί παράλληλα/συμπληρωματικά με τα σχήματα schac (schema for academia) και eduPerson, προκειμένου να περιγραφεί όσο το δυνατόν καλύτερα η οντότητα ενός μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας και η/οι σχέση/εις του με το Ίδρυμα. Επισυνάπτεται το schGrAc σχήμα σε μορφή ldif κατάλληλη για εισαγωγή σε openldap, oracle virtual directory και oracle unified directory. Επίσης, για λόγους πληρότητας, επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα schac και eduPerson σχήματα.

Νέος ιστότοπος open.gunet.gr για API και ανοικτό λογισμικό

Με αφορμή την ανακοίνωση της υπηρεσίας για τον ΑΜΚΑ η GUNet θα ήθελε να ενημερώσει τα μέλη της για μια νέα ιστοσελίδα της GUNet, στην διεύθυνση http://open.gunet.gr/ με θέμα τα Web API και το ανοικτό λογισμικό. Η σελίδα απευθύνεται όχι μόνο στα μέλη της GUNet αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Σε αυτή θα βρείτε ένα ιστολόγιο με σχετικές ανακοινώσεις, τεκμηρίωση για τα API που διαθέτει η GUNET αλλά και σύνδεσμούς προς projects ανοικτού λογισμικού στα οποία μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει.

Sample LDAP Object

Στο παρακάτω object αποτυπώνεται το αποτέλεσμα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής των υπηρεσιών IDM όπως αυτές υλοποιούνται τόσο μέσω των δράσεων της GUnet που βασίζονται σε τεχνολογίες Virtual Directories, όσο και μέσω της επέκτασης αυτών με το πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικων Λογαριασμών (IDM). Το object αυτό αφορά το φυσικό πρόσωπο 'Νικόλαος Παπαδόπουλος' που βρίσκεται στο Ίδρυμα 'xxx' με τις παρακάτω ιδιότητες:
α) Διοικητικό προσωπικό, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο τμήμα 913
β) Προπτυχιακός φοιτητής, στο 6ο εξάμηνο σπουδών, στο πρόγραμμα σπουδών 113

GUnet Business Intelligence (BI) - Διασύνδεση Προσωπικού, Οικονομικά - Προμήθειες, ΕΛΚΕ, Τεχνικά Έργα

Έχουν αναρτηθεί οι μελέτες μοντελοποίησης για τη διασύνδεση των ΠΣ Διαχείρισης Προσωπικού, Οικονομικών, Προμηθειών, Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και Τεχνικών Έργων.

Η ανάπτυξη του συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence –
ΒΙ) αποτελεί οριζόντια δράση της Πρόσκλησης 21.1 με τίτλο «Ψηφιακές
Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων» που υλοποιείται από το GUnet.

Οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση του πεδίου departmentID κατά την ανάπτυξη του HRMS DB View

Το παρακάτω δεν αφορά τους εκλεγμένους καθηγητές (employeetype=faculty) για τους οποίους θα πρέπει το πεδίο departmentID να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του HRMS DB View.

Πλατφόρμα identity management - Προτεινόμενη αρχιτεκτονική

Στα πλαίσια της υλοποίησης της φάσης 1 της πλατφόρμας Identity Management προτείνεται η ακόλουθη αρχιτεκτονική.

Η αρχιτεκτονική αναλύεται σε τρία επίπεδα.

Pages

Subscribe to identity.gunet.gr RSS